1. Sklep zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Prezentowego oraz do przyjmowania go do realizacji w Salonie bielizny "Erotic shop" U Magdy.

2. Bon Prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Nabywcy.
3. Bon Prezentowy może być wykorzystany przez każdego Okaziciela, który go przedstawi.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Bonem Prezentowym,
   jak również za utratę lub uszkodzenie Bonu Prezentowego z przyczyny nie leżącej po stronie Sklepu po jego przekazaniu Nabywcy.
5. Upływ terminu ważności Bonu Podarunkowego przed jego wykorzystaniem uniemożliwia skorzystanie z niego.

III. Zasady korzystania

1. Sklep przyjmuje do realizacji w  wyłącznie Bony Prezentowe swojej marki, nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem.
2. Przy realizacji Bonu Prezentowego Okazicielowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Prezentowego.
3. Okaziciel zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów lub usług gotówką lub kartą płatniczą, gdy wartość nabywanego produktu lub usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Prezentowego.
4. Nabywca lub Okaziciel mogą posługiwać się Bonem Podarunkowym jednorazowo, przed upływem ważności Bonu Prezentowego. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego po upływie daty ważności Bonu.

IV. Postanowienia końcowe

1. Nabycie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z Bonu Prezentowego przez Okaziciela nie będącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
2. Bon Prezentowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym. Bon Prezentowy jest formą bonu towarowego.
3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.umagdy.szczecin.pl oraz w Sklepie. Na żądanie Okaziciela, Wydawca przekaże Okazicielowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.